Назир Хубиев о творчестве Шукура Тебуева

Тебуланы Шукурну чыгъармаларыны юсюнден


Сюймекликни джулдузлары


Тебуланы Шукур къарачай халкъны маданиятына юлюшюн къошхан уланларыбызны бириди. Ол фахмулу актёрча, телевиденияны редакторуча кенг белгилиди. Таулу джашны басмада чыкъгъан адабият чыгъармаларын да сюйюб окъуй тургъанбыз. Адамлыгъы, адеби, намысы бла да ол кесин миллетге сюйдюргенди. Аны джетишимлерине мен къуру да къууанама. Шукур мени, энтда бир кере къууандырды, «Джаралы джазыу» деген къол джазмасын бериб. Мен аны бек сюйюб окъудум. Ол тёрт бёлюмден къуралгъанды: «Джаралы джазыу» деген поэма, назмула, хапарла эмда поэманы орус тилге кёчюрюлгени. Къол джазма уллу болмаса да, магъанасы теренди, суратлау дараджасы мийикди, тили ариуду, байды, эстетика джаны бла да сейирди. Поэт дуния адабиятны, сахнаны джорукъларын, халкъны тарихин, эндиги джашауун иги биледи, чыгъармачылыкъ фантазиясы, илхамы да уллуду.
«Джаралы джазыу» къол джазмада, баш орун алады. Поэманы сюжети сейирди, къуралыуу да табды. Джюреклеринде ингил таза сюймеклик сезимле, джазгъы гюллеча чагъыб, джашнаб келген Басият бла Шеридайны юсюнден айтылады чыгъармада. Окъуй башлагъанлай огъуна ангылашынады, бу зат керти джашауда болгъаны. Сабийликден бир арбазда ёсген Басият бла Шеридай, джазыуларын бир этерге излеб, бир-бирине ант сёз айтадыла. Терен сезимлери, чырайлы тюрсюнлери, уллу намыслары, джарашыу халилери болгъан, онтогъуз джыллары толгъан таулу джаш бла къыз бир юйюр болур кюнню сакълайдыла:


«Шеридай – гюл чакъгъанча,
Басий эсе, къуш учханча»,

– дейди назмучу поэманы аллында. Эки сюйгенни араларын 
суратлай келиб:


«Ёсюб келген эки илячин
Къууанч къанат къагъадыла,
Джашнаб келген насыбларын
Табарбыз деб базадыла. 
Онтогъуз джыл Басий бла 
Ариу Шерай бирге ёсгенли,
Ата, ана огъай демей,
Тойгъа-оюннга джюрюгенли».

Арада сюймекликни джарыкъ кюню тийиб келгенлей, кёк-ню къара тубан басады. Зарлыкъ ууу къанатларын джаяды. Эл-де тойгъа Басий бла Шеридай келедиле. Шахым деген джашны кёзю Шеридайгъа, Асий деген къызны кёзю Басиятха къарайды. Ала Басий бла Шеридайны араларына кирир амал табадыла. Абезекде Шахым Шеридайны тутады, Басийге Асий джетеди.


Шахым тепсейд Шерай бла,
Билмегенча хапар айта,
Хар сёзюне ууну сала.
Асий эсе, къалмайд артха –
Айтад хапар Басиятха:
– Сен бир къара ол насыбха –
Къууанчлыды бюгюн Шерай!
Абезекде ол джаш бла,
Къууаннганлай барад алай…
Экисинден башха адам
Болмагъанча бюгюн тойда…
Басий алгъа атлам этди,
Джюреги да дженгил тебди.
Абезекден кеталмады,
Шеридайгъа джеталмады.

Той бошалгъынчы, Шеридай бир джууукъ джетген джаш бла, Басийге билдирмей тойдан кетеди. Басий къайгъылы болуб излейди, табалмайды. Кюйюб баргъан джюрегине ачыуу сыйыныб болалмайды. Арадан юч кюн озады. Басият ышарылмайды, кюлмейди, Шеридай бла Басият сёлешмейдиле. Шахымны атындан Шеридайны тилей келечиле келедиле. Шеридайны анасы Хафсат джашны анасы Ханийге тюбейди, сабийлеге оноу этейик деб. Алай а, Ханий чурумгъа, Басиятны беш тамада эгечи тышына чыкъмагъандыла деб, бирден эки болмайды.


Умут толу сабийликге
Сангыраулукъ джабыу атды.
Сюе билиб, сакълай билмей,
Сюйген джюрек ауруу табды.
Басият барыб Шерай бла сёлешеди. 
Къыз анга кёлкъалдысын айтады: 
Мен юч кюнню созуб турдум,
Сенден хапар билалмайын.
Анамы да ийдим сизге,
Ишге оноу эталмайын.
Анам келди джууаб алыб,
Ичим кюйдю, саным джанды.
Экибизни ант сёзюбюз
– Джазыу болмаз, – къуру къалды.

Шерай, келген келечилеге атасы берген сёзню теблеялмазлыгъын айтады джашха. Огъай дей эсенг, сен бар да, айт атама, дейди. Басият къызны атасына адам иеди. Ол кеч болгъанын ангылатады. Алай бла, эки джюрек да сюйюб тургъанлай, джазыулары джаралы болады. Шеридайны Шахымгъа эрге бередиле. Джан тамыр юзюлгенча болады. Басият Кубагъа кетеди аскер къуллугъун этерге. Къурулуб тургъан ракеталагъа къарагъан онэки аскерчи, бир хата бла ёлгеннге саналадыла. Аланы бири Басият болады. Кемечилени адетлери бла, аланы кебинлеб тенгизге атаргъа керекдиле. Онбир ёлюк суу тюбюне кетедиле. Басиятны аскерчи тенги, дюгер джаш, «Ол сауду, джаны чыкъмагъанды», — деб къычырыкъ-хахай этиб, сауут алыб суугъа атдырмай самолёт бла Ленинградда госпиталгъа ашыртады.
Бу хапарны эшитиб, Кавказдан Асий деген къыз Ленинградха келиб, Басиятха къарайды. Эки джылгъа джууукъ заман ётеди, Асий бла Басиятны фатарлары да, Алий деб джашчыкълары да барды, алай болса да, джан тамыры къалгъан джер кесине тартханлай турады. Басият Кавказгъа келеди, Асий бла Алийчик Ленинградда къаладыла.
Тийреде уллу къууанч той барады. Ол тойда, эри ёлюб, эки сабийи бла къалгъан Шеридай да болады. Басийни джюрегинде сабийликден бери сакъланнган сюймекликни джаухар джулдузлары къозгъаладыла. Аланы джарыгъын Шеридай Басиятны кёзлеринде эслейди. Ёмюр къысхады. Джашау да джандет тюлдю. Аны юсюне адамла да нелляй бир джара саладыла бири-бирлерине. Аллай уллу къыйынлыкъны адамны анасы сала эсе, нечик чексиз гюнах этеди ол…
Бу терен магъаналы поэма мени эсими, сезимими да кесине байлаб къойду. Сабийликден бери мен эшите, кёре келген Ханийлени уулары бла дуниядан джашлай кетген джашланы, къызланы ауазлары къулагъыма келиб башлады. Къалай уллу къыйынлыкъ саладыла бизни гитче халкъыбызгъа, джюрекледе АЛЛАХ джандыргъан сюймеклик отну юсюне тюкюрюб, кир сууну къуюб джукълатханла. Аллайланы мурдарлыкъларына къаршчы бола ненча къыз башын суугъа атхандыла, ненча джаш кесин асмакъгъа асхандыла. Аллай таулу къызланы бири сюргюнде, Къыргъызстанда, кесин асмакъгъа асарны аллы бла, къагъытха джазыб, бу тизгинлени столгъа салгъанды:


Онгмагъанланы бирием, анам,
Джаратылгъанлы беричин.
Сал агъачымы тута бар, ариуум,
Мени къабырлагъа деричин.

Терен бушуудан толуб, бу тизгинлени меннге айтхан заманда, Къарачай шахарда джашагъан врачны, Гочияланы Магомедни кёзлеринден тёнгереб келген джыламукъла мени да джылатдыла. 
Тебуланы Шукурну «Джаралы джазыу» деген поэмасы эм бек керекли темагъа джазылгъанды. Поэт чыгъарманы аягъында, бу зат джашаудан алыннганын, хапарны дуниядан кетген Гербекланы Солтанны джашы Борисден эшитгенин, эмда поэманы аны эсгериуге багъышлагъанын айтады. Гербекланы Солтанны атасы Мамурач бла мени къарт анам Кябахан эки къарнашдан туугъандыла. Борис джандетли болсун.
Адамланы тюшюндюрюрлей фахмулу поэма джазгъан Шукургъа ашхы саулукъ, узакъ ёмюр, уллу насыб тилейме. Къарачай-Малкъар адабиятда быллай чыгъармала кёб болсунла! Къол джазманы экинчи бёлюмюнде да бардыла иги назмула: «Джаз келди», «Таулада ингир», «Такъузюк», «Огъурлу тенгиме», «Эмчек анам Къанзадагъа», «Тансыкълайма», дагъыда башхала. Ол Батчаланы Муссагъа атагъан назмусунда да танытады тенгликге кертилигин. Бу тема башха заманлада да тюбейди:


Танышханлы ненча тангла атдыла,
Адамлыгъынг мийик ёсе кёзюмде,
Кертиликден башха затны кёрмедим
Джашауунгда, сени айтхан сёзюнгде.

Къол джазманы ючюнчю бёлюмюне хапарла киредиле. Ала халкъыбызны сюргюнде сынагъан къыйынлыгъына, мамырлыкъгъа, малчылыкъгъа, Уллу Ата джурт къазауатха аталгъандыла. Хапарланы магъаналары теренди, тил байлыкълары да игиди. Бютеулей алыб къарасакъ, Тебуланы Шукурну «Джаралы джазыуу» ашхы китабды.


30май 2006 дж., Къарачай шахар
Хубийланы Назир,
Къарачай-Черкес республиканы Халкъ поэти,
СССР-ни джазыучуларыны союзуну члени

Софья Гочияева о творчестве Шукура Тебуева

О рукописи рассказов и поэмы Шукура Тебуева

Рукопись представляет собой собрание небольших прозаических и поэтических произведений – очерков, рассказов и поэмы. Её содержание размещается в хронологических рамках периодов 1943-го – 1960-х годов истории карачаевского народа. События и герои коротких очерков и рассказов Шукура Тебуева близко соприкасаются и перекликаются с фактами и событиями, во многом совпадающими с фактами и событиями из биографии автора. Во многих случаях в содержании и изложении легко узнаются личности отдельных его земляков и сородичей.
Безусловно, центральной темой у автора становится тема депортации карачаевского народа и по содержанию отдельных рассказов она заявлено началом всей книги рассказов «Азаб джылла» («Годы неволи»). Здесь в полноте предстает картина изгнания из родных домов ранним утром 2-го ноября 1943 года карачаевцев – часто семей фронтовиков–красноармейцев, представших в образе врагов народа местным аборигенам-казахам, испокон веков проживавших в голодном и холодном в те годы Казахстане, ставшем для «пришельцев» чужбиной на долгие 14 лет.
Оба народа с разным историческим прошлым, у которых, несмотря на сходство языков, имеется много разницы в ментальности, в духовной и материальной культуре, были обречены по планам Берии и Сталина на искусственную ассимиляцию, то есть на подавление самобытности одного из народов другим, постепенное его уничтожение, в данном случае – карачаевцев. Однако автор решает эту проблему по-своему – именно в рассказе «Азаб джылла» автор доказывает, что разум народов, их воля к самосохранению и природный интеллект отводят угрозу утери национальной самобытности: женская интуиция, ум и находчивость ссыльной матери шестерых детей – Хафсат пресекли насилие над головами её семьи и стали уроком для других. На самом деле здесь сразу обнажилось то, что могло разделять эти народы: упорство, трудолюбие и находчивость «пришельцев» – с одной стороны, и желание «с ходу» их подавлять – со стороны властных структур. Автор сумел показать в первом же рассказе, что в будущем ожидались бы противостояние и борьба «за место под солнцем» и тех, и других. Жизнь показала, что «пришельцы», т.е. карачаевцы выжили и уцелели благодаря именно таким качествам, как упорство, миролюбие, трудолюбие и предприимчивость. Это есть реальность. Но мастерство автора проявилось в том, что эти стычки он регулирует «мирными» средствами – не пролилась кровь между столкнувшимися сторонами только благодаря уму и мудрости «переселенки». Эти качества Хафсат проявила как в день выселения, находя выход из угрозы истребления со стороны выселяющих, так и по прибытии на место в стычке с местными властями в Казахстане. 
Надо сказать, что указанный дух «примирения сторон» у автора сохранился во всех рассказах, затрагивающих тему депортации – в рассказах «Эркиши джыламукъ» («Мужская слеза»), «Айша», «Къаракъурт» и др. Только мудрость двух народов постепенно зародила в них чувства необходимости сближения и дружбы хотя условия их соприкосновения были рассчитаны на конфронтацию и конфликты, чего добивались сталинисты и бериевцы. Но вместе со всем этим в душах ссыльных карачаевцев неиссякаемым оставалось чувство ностальгии по родине, неизбывные страдания от потерь близких и родных, тоска по отцам и сыновьям, воюющим на фронтах, их продолжала угнетать сознание вопиющей несправедливости к народу. Трогательно всё это выражено в рассказе «Эркиши джыламукъ». Здесь впервые автор сводит вместе близких людей – родных, знакомых, соседей. Как бы впервые автор решил показать «радость со слезами на глазах» – в доме его отца Шабата – первом жилье, построенном им на новом месте, объявлен «къурманлыкъ» – праздничное застолье людей, переживших трагические события переселения, надломленных горестями, но, слава Богу, выживших. Там присутствует дядя автора, известный народный мудрец Абугалий Узденов – автор народного кюу – плача о трагедии своего народа. 
Здесь впервые и звучала эта песня:


«Ай, Кавказ таула къайда къалгъандыла, 
Къыблагъа къараб сынагъыз,
Джарлы къарачайны хапарын айтайым,
Эшитгенле бары джылагъыз». 
(«Ай, горы наши Кавказские, где же вы теперь – они остались с юга? Смотрите туда, где я покажу. Слушайте и плачьте! Все!»)

Несомненно, рассказ «Эркиши джыламукъ» – явление взлёта творческого апогея автора на пути осмысления трагической страницы истории народа – факта его выселения и возвращения.
Следующей темой рассказов Ш.Тебуева является также актуальная для карачаевской литературы проблема создания семьи, воспитания молодёжи, борьбы с пережиточными явлениями в быту. Эти темы отражены в рассказах: «Тиширыу насыб», «Апсынла», «Сюймеклик сакъласа», «Изленнген насыб».
Ряд рассказов направлены на философское осмысление жизни – любви, человеческих отношений – «Джюрек бла ушакъ», «Атамы тенги» и др., которые также вносят немало в развитие малого жанра в карачаевской прозе. А такие рассказы как «Мари-я-м», «НЛО-гъа тюбеген тенгле» заслуживают быть включенными в школьные учебники, как близкие к сказочным и приключенческим жанрам, они способны развивать смекалку и мышление у школьников о природе, их представления о вселенной и человеке.
Вершиной творчества автора, представленного в данной ру-кописи, является поэма «Джаралы джазыу» («Раненая судьба»). 
Это трагическая история одной большой любви. Оригинально произведение тем, что в нём показана драма двух молодых людей из поколения 60-80-х годов. Здесь мы видим настоящую сдержанную большую светлую любовь, основанную на реальных событиях. Басий и Шерай любят друг друга, в рамках горских традиций, для которых любовь ориентирована на вечную верность и непоколебимость в отношениях. Но, увы, большая любовь Басият и Шеридай не выдержала натиск и козни окружающих, они оказались сильнее. Даже близкие героям люди поддались сплетням Шахыма, тайно влюбленного в Шеридай и подобно тому, что произошло в драме «Отелло», внёсшего сумятицу в семью Басият. Так случилось, что свадьба состоялась в семье Шахыма – Шерай ушла к нему.
Язык и чисто карачаевские повороты судьбы позволяют нам сравнивать происшедшее именно с «Отелло» Шекспира. Да! Мы смело это делаем и благодарны автору за новое слово в карачаевской любовной лирике. И мы считаем поэму «Джаралы джазыу не только вершиной всего, что представлено в данной рукописи, но склонны эту вещь назвать лучшим, что в карачаевской литературе создано после «Акътамакъ» И. Семенова. Оказавшись в составе советских войск на Кубе, Басий еле выжил. Шерай, овдовевшая после смерти Шахыма, не знает, что её ждет встреча с Басиятом после длительного лечения в госпитале Ленинграда. В этом было кредо автора изначально, о чём он в предисловии сказал примерно следующее: «Человек приходит на землю, прежде всего, в поисках счастья. Но, чтобы найти его, надо эту свою будущую судьбу умно осмысливать. Я буду считать свою миссию на земле выполненной, если отданное мною людям творение своего пера внесет хоть какую-то крупицу в это благородное дело». 
А мы будем тоже безмерно довольны, если карачаевский читатель и молодой, и старый увидит этот шедевр и на родном, и на русском языках в печатном виде, чего будем ожидать с нетерпением, дай Бог, в ближайшее время.


Июль 2011 года


Гочияева С.А.


кандидат филологических наук, 
обладатель медали Ушинского, 
доцент кафедры национальных языков ИПК КЧР, 
заслуженный учитель России, 
заслуженный деятель науки 
Карачаево-Черкесии, ветеран труда.